VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. VYMEZENÍ POJMŮ.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností SYSTEM-COMMERCE s.r.o., se sídlem: Rybářská 2/1665, 746 01 Opava, zapsanou u KOS Ostrava, oddíl C, vložka 19258 a jejímy kupujícími v oblasti dodávek zboží a posyktování služeb, software a Firmware.

Kupujícím  je spotřebitel nebo podnikatel.

 • Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

 • Podnikatelem se rozumí:
 1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 2. osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění
 3. osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.č.513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

Prodávající je SYSTEM-COMMERCE s.r.o. s uvedeným sídlem společnosti, která je zároveň provozovnou společnosti, označené jako místem prodeje.

Softwarový produkt nebo Software je software prodávajícího, včetně případné dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, dále také veškeré akualizace a doplňky  poskytnuté prodávajícím. Producentem produktu je prodávající. Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje (poskytuje) právo  k jeho používání - licence. Podmínky používání Softwarových produktů jsou vymezeny v „Licenčním ujednání“, které je v elektronické podobě Vlastníkovi licence předávána společně s Produktem. Licenční ujednání (smlouva) je uzavřena při instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve. Současně s uzavřením Licenční smlouvy vyjadřuje Vlastník licence a Uživatel souhlas s těmito VOP.

Firmware je software prodávajícího, včetně případné dokumentace v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, dále také veškeré akualizace a doplňky poskytnuté prodávajícím, který je instalován v produktu (především registrační pokladně) a bez kterého není Produkt schopný provozu dle funkcí a vlastností uvedených v dokumentaci (příručkách) Produktu. Producentem produktu je prodávající.

Produkt je sortiment zboží, nabízené především na webových stránkách prodávajícího, jako jsou registrační pokladny, doplňky, ostatní hardwarpvé moduly, náhradní díly, spotřební materiál, atd. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující úplným zaplacením.

Licence (Vlastník licence) je podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Softwarový produkt pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání, nevýdělečná organizace, která používá Softwarový produkt pro zajištění svých provozních potřeb, nebo fyzická osoba-spotřebitel, který nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence Softwarového produktu, získáním licence od prodávajícího  v případě převodu licence. Licence z důvodu identifikace vlastníka obsahuje následující údaje: jméno (název subjektu), IČ, adresu subjektu, mailový kontakt. S údaji je nakládáno dle ustanovení našich obchodních podmínek.

Uživatel je koncový uživatel softwarového produktu.

Licenční karta je elektronickou formou poskytnutý doklad o nabýtí licence k Softwarovému produktu, s uvedenými údaji jako jsou: vlastník licence, sériové číslo produktu, název produktu, rozsah licence a případně časové omezení licence

Autorizovaný partner je podnikatelský subjekt, který je oprávněný k prodeji produktů a softwarových produtků prodávajícího, včetně poskytování instalačních a servisních služeb jiným kupujícím, pod svým obchodním jménem, na svůj vlastní účet, se svými obchodními podmínkami, do kterých prodávající nezasahuje, ani je nastanovuje. Autorizovaný partner může být také zároveň kupující.

Prodávající vystavuje ke každému prodávanému Produktu (poskytnutí licence Softwarovému produktu) Daňový doklad (u produktů zároveň Záruční a Dodací doklad), který obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky, údaje o délkách záručních dob a ostatní potřebné údaje..

CENY PORADENSKÉ A SERVISNÍ PODPORY. SLUŽBY.

Soubor služeb Prodávajícího kupujícímu zahrnuje:

 • telefonickou podporu na kontaktních telefonních číslech prodávajícího v pracovní dny ve vymezenou pracovní dobu
 • e-mailovou podporu prodávajícího, poskytovanou prostřednictvím e-mailové schránky servis@serd.cz v pracovní dny ve vymezenou pracovní dobu
 • vzdálenou podporu pomocí prostředků vzdálené správy (např. programů TeamViewer, připojení vzdálené plochy, atd.)
 • elektronický informační servis (infoservisy), zasílány na e-mailové adresy kupujících, autorizovaných partnerů nebo uživatelů
 • aktualizace Software, Firmware, kdy verze a datum distribuce je uvedený na webových stránkách prodávajícího
 • poskytování aktualizací programů v pokladních zařízeních (firmwarů) v souvislosti s legislativními změnami, v souvislosti s nahrazováním a připojováním nových přídavných zařízení a v souvislosti s dalším vývojem
 • v souvislosti s  EET: změny DIČ, doposílání a nápravu transakcí EET, opravy databází
 • ostatní servisní činnost
   

Prodávající si vyhrazuje právo zpoplatnit poskytované služby, kdy je o této skutečnosti povinnen informovat kupujícího předem, včetně požadované částky. Prodávající si vyhrazuje právo nabízené služby poskytovat u aktuálních verzí softwarových produktů, firmware a aktuálně prodávaných produktů.  Prodávající si vyhrazuje právo nabízené služby poskytovat pokladnám a pokladním systémům, které mají uhrazený Poplatek za údržbu a výoj.

POPLATEK ZA ÚDRŽBU A VÝVOJ.

V souvislosti s údržbou a zajištěním provozu pokladních systému SERD a SC je možno ohradit poplatek ve výši 1.200 Kč bez DPH za kalendářní rok za aktivně používaný kus (jedno sériové číslo pokladny) od 1.1.2019. 

Jedná se o úhradu nákladů spojených:

 • s kontrolou a profylaxí systému EET pokladních systému SC, SERD
 • s reakcí na legislativní a technické změny
 • s reakcí na případné výpadky systému EET pokladních systému SC, SERD
 • s kompetentní orientací v problematice pokladních systémů a EET
 • s naší komunikací s kontrolními orgány ČR např. dle zákona č. 280/2009 Sb.

K nově zakoupeným pokladnám a k pokladním zařízením zakoupeným od 1.11.2018 poskytujeme 12 měsíců této podpory zdarma. Záruční podmínky tímto nejsou dotčeny. Prodávající má možnost v případě neuhrazení poplatku za údržbu a vývoj kupujícím jednostranně odstoupit od plnění nabízených služeb spojených s poplatekem od samotného počátku.

OBJEDNÁVKY. 

Objednávky lze realizovat u prodávajícího následujícími způsoby:

 • telefonicky na kontaktních telefonních číslech prodávajícího v pracovní dny ve vymezenou pracovní dobu
 • mailem na e-mailové schránce: objednat@serd.cz kdykoli
 • objednáním pomocí stránek e-shopu prodávajícího http://eshop.system-commerce.cz/
 • ústně v sídle společnosti prodávajícího

Podáním objednávky kupující souhlasí s těmito VOP, akceptuje nabídku prodávajícího a závazně objednává předmět objednávky.

Podstatné náležitosti objednávky:

 • identifikace předmětu objednávky (přesné označení, katalogové číslo, obchodní název, atd)
 • v případě softwarových produktů dále: vlastníka licence, rozsah licence, údaje uživatele
 • identifikaci objednatele: firma/jméno, IČ, sídlo, kontaktní údaje)
 • způsob dodání
 • způsob platby

Prodávající v co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 2 pracovních dnů, objednávku vyřídí, popřípadě informuje kupujícího o termínu dodání. Pokud jsou Softwarové produkty, Firmware objednány autorizovaným partnerem, v takovém případě prodávající neurčuje termíny a formy dodání mezi autorizovaným partnerem a uživatelem. I v případě zakoupení softwarových produktů prostřednictvím autorizovaného partnera zakládá licenční ujednání práva a povinnosti mezi prodávajícím a vlastníkem licence (uživatelem) na základě licenční karty.

 

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Produkty mohou být převzaty osobně v sídle společnosti nebo zaslány smluvním přepravcem, způsobem dodání zvoleného v objednávce. V případě dodání smluvním přepravcem je přepravné hrazeno kupujícím, pokud prodávající nestanoví jinak. Pokud prodávající uskutečňuje dodávku Produktu, Softwarových produktů bez instalace a zprovoznění, nenese odpovědnost za instalaci, následnou servisní činnost a provoz.

Softwarové produkty jsou dodávány výlučně prostřednictvím:

 • downloadu z webových stránek prodávajícího
 • zaslání elektronickým způsobem prodávajícím

Pro bezproblémový chod softwarových produktů je doporučena instalace prodávajícím nebo autorizovaným partnerem. Případné instalační práce, poradenství, vzdálená správa (servis) v souvislosti s instalací softwarových produktů je účtována prodávajícím samostatně.

Možné způsoby platby jsou: hotově, bankovním bezhotovostním převodem, zálohou platbou, dobírkou na základě ujednání mezi prodávajícím a kupujícím předem. V případě způsobu platby dobírkou je prodávajícvím účtována sazba dle platného ceníku Prodávajícího.

 

ODSTOUPENÍ  OD SMLOUVY.

Je-li kupujícím spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, a to do 14 dnů ode dne převzetí produktu, firmware, softwarového produktu. Právo na odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel uplatnit těmito způsoby:

 • dopisem prostřednictvím poštovních služeb
 • osobně v sídle prodávajícího
 • e-mailem na adrese objednat@serd.cz 

Spotřebitel v prohlášení o odstoupení uvede popis produktu a  konkrétní číslo dokladu - faktury Prodávajícího, popřípadě přiloží její kopii. Pro dodržení lhůty odstoupení od kupní smlouvy postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Následně doručí spotřebitel prodávajícímu do 5 dnů zakoupené produkty na vlastní náklady na adresu sídla prodávajícího, včetně originálního dokladu o zakoupení. Pokud dojde o poškození zásilky během přepravy k prodávajícímu je odpovědnost za případně vzniklou škodu na kupujícím.

 1. Odstoupení od koupě Softwarového produktu, Firmware: nesmí dojít k jeho aktivaci podle Licenčního ujednání, nesmí být nahrán do pokladny v případě Firmware
 2. Odstoupení od koupě produktu: spotřebitel má povinost produkt vrátit úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozený, čistý, pokud možno včetně orginálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst.1 obč.z.).

Adresa pro zaslání vráceného zboží je sídlo společnosti prodávajícího. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení bez nákladů za přepravu prodávajícího kupujícímu.

V případě, že jsou produkty zakoupeny kupujícím, který je podnikatel, právo na odstoupení nevzniká a je na vůli prodejce.

Pokud jde o vrácení zboží je nutno ho vrátit čísté, nepoužívané, včetně originálního nepoškozeného obalu.

 

SOFTWAROVÉ PRODUKTY, FIRMWARE - SPECIFICKÉ PODMÍNKY.

Ke každému softwarovému produktu je Prodávajícím dodána elektronicky licenčí karta softwarového produku formou formou e-mailového odkazu ve zprávě, kdy uživatel je povinen si elektronicky kartu stáhnout a uchovat. Kupující je povinen v případě, že licenční kartu neobdržel, vyžádat si ji u prodávajícího nejpozději do 7 dnů ode dne zakoupení produktu. Softwarový produkt (v některých případech i Firmware), update softwarového produktu je nutno po instalaci aktivovat dle licenčního ujednání. Aktivační klíč je možno získat telefonicky nebo mailem registrace@serd.cz u Prodávajícího výlučně na základě sdělení obsahu údajů Licenčí karty.

V případě, že uživatel není schopen doložit údaje z Licenční karty při požadavku aktivace softwarového produktu, nebo žádá opětovné vystavení Licenční karty, je Prodávající oprávněn tomuto požadavku vyhovět  a za manipulační poplatek dle platného ceníku dodat elektronicky licenční kartu softwarového produku.

Vlastník licence může přejít z dané licence na jinou variantu licence, kdy cena změny licence je zpoplatněna dle platného ceníku prodávajícího. V tomto případě se vlastník licence nemění. Na základě tohoto požadavku bude prodávajícím zaslána elektronicky nová licenční karta kupujícímu, původní licennčí karta je od tohoto okmažiku neplatná, stejně jako původní licence.

Vlastník licence není oprávněn převést softwarový produkt a umožnit jeho uživání jinou osobou bez předchozího souhlasu prodávajícího. Převod licence je zpoplatněn manipulačním poplatkem dle platného ceníku prodávajícího nebo zakoupením nové licence dle rozhodnutí Prodávajícího. Pokud bude prodávajícím převod licence písemně potvrzen, uhrazen poplatek nebo nová licence, bude novému vlastníkovi licence zaslána elektronicky Licenční karta, původní licence zaniká a veškerá práva a povinosti přecházejí na nového vlastníka licence. Původní vlastník licence je povinen odstranit (deaktivovat) softwarový produkt.

Na instalované softwarové produkty, ke kterým není přiložena licenční karta produktu , popř. licenční smlouva nebo je používání softwarového produktu licenční kartou produktu omezeno (demonstrační verze, verze na zkoušku, časově omezené verze, volně šiřitelné softwarové produkty, apod.) nemá kupující právní nárok, prodejce neručí za funkčnosti těchto softwarových produktů a případné škody způsobené jejich používáním. Kupující nemá právo porušit licenční ujednání na komunikační modul a licencovanou verzi EPROM a Firmware k ECR SC a SERD, ani tyto produkty šířit či zneužívat. Je povinnen po jejich instalaci ihned prověřit správnou funkčnost.

Firmware nelze převest a licenční podmínky jsou vždy předem uvedeny.

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE.

Prodávající garantuje, že vlastnosti a technické parametry dodaných výrobků - produktů odpovídají obchodně technické dokumentaci výrobce a že na produkty, které to vyžadují dle zákona bylo vydáno Prohlášení o shodě. 

Záruka

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady (nebo vady vzniklé při montáži nebo instalaci zboží, výhradně provedené prodávajícím). Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou. Prodávající si vyhrazuje právo změnit technické parametry prodávaných produktů bez předchozího písemného oznámení. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou nebo poškozením elektrostatickým výbojem, bouřkou či přepětím, popřípadě jiným vnějším vlivem rozvodné sítě 230V v rozporu s platnými normami nebo provozu na rozodné síti bez platných revizí ČSN. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu (např. jiné, než originální pásky, tonery, developery) ani na případné škody v důsledku tohoto vzniklé.

 • Záruka zaniká pokud při spojení pokladny a PC nebo jiným zařízením (RS 232) nebudou zařízení zapojeny na stejné fázi 230V.
 • Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných produktů s jinými prudukty, které pracovníci prodávajícího písemně neschválili, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.
 • Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo provozu za neobvyklých podmínek.
 • Záruka zaniká, pokud bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba pruduktu.
 • Záruka zaniká pokud byl prudukt mechanicky poškozen například při dopravě nebo pádem.
 • Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do produktu osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně prodávajícím zmocněna.
 • Záruka rovněž zaniká, bude-li kupující přes upozornění porušovat zásady provozu a běžné údržby předmětu dodávky uvedené v uživatelské příručce.

Podmínkou vzniku nároku na záruku Softwarového produkutu je aktivace produktu uživatelem

Záruční doba

Dle rozsahu určeném na záručním listu (3 - 24 měsíců) u jednotlivých položek produktů. Na produkty SC a SERD je poskytována převážně záruka v délce trvání 24 měsíců, na náhradní díly je poskytována záruka v délce 6 měsíců, na nezáruční opravy produktů, doplňové produkty, datové nosiče a spotřební materiál v délce 3 měsíců, není-li uvedeno v dodacém listu nebo na webových stránkách konkrétního produktu jinak. Na programové úpravy "na míru" licencovaných softwarových programů SC a SERD, služby, úpravy Firmware pokladen dle požadavků je poskytována záruka v délce trvání 1 měsíce. Záruka se nevztahuje na baterie, akumulátory, obal nebo jiné části zařízení opotřebené běžným používáním, u tiskových mechanismů pokladen se nevztahuje na termální hlavy, tiskové hlavy, řezací zařízení, pokud byla překročena jejich životnost dle parametrů výrobce.

Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 248 občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího výrobního čísla jako jeho příslušenství. Zvlášť v případech delší než zákonné záruční lhůty (§ 248, odst. 3 občanského zákoníku) nebo při prodloužení záruční lhůty (§255, téhož zákoníku), je záruční list jediným důkazem práv uživatele. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte.

Záruční podmínky

Kupující je povinen při převzetí produktu řádně předmět prodeje zkontrolovat a prohlédnout a to tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto důvodů uvedených nebude uznána.

Při volbě dodání prostřednictvím smluvního přepravce je kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí od přepravce. V případě ztráty nebo poškození zásilky v přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě. Kupující je zároveň povinen nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky zkontrolovat její zásilky, zda není mechanicky poškozena a funkční ve svých deklarovaných funkčních vlastnostech, aby bylo možno přípdně uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. V případě, že kupující výše uvedený zápis nebo kontrolu nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky. Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel. Zároveň je kupující o totmto stavu povinen neprodleně informovat Prodávajícího. 

Omezení záruky u Softwarových produktů, Firmware

Zkratka "OS" - operační systém na HW uživatele. Prodávající si vymezuje právo omezení záruky v případě, že je softwarový produkt 

 • instalován a provozován na HW, který je zastaralý a neodpovídá aktuálnímu běžnému stavu HW výpočetní techniky
 • instalaván a provozován na verzi OS, který již není výrobcem ofociálně podporován 
 • instalaván a provozován na OS nebo verzi OS, u kterého nebyla Prodávajícím určena kompatability s jeho softwarovým produktem
 • instalaván a provozován na OS, který je užíván nelegálně
 • instalaván a provozován na HW, kde není využito antivirového a antispamového programového vybavení
 • provozován s neslučitelnými jinými programovými aplikacemi a utilitami, které nejsou oficiálně distribuované nebo mají zvláštní dopad na provoz celého HW
 • napaden viry nebo červy
 • zjevně ovlivněn zásahem třetí osoby nebo uživatelem v oblasti databázových struktur produktu nebo struktury po standardní instalaci produktu 

Prodávající si vymezuje právo omezení záruky v případě, že je Firmware použit na produktu starším 24 měsíců

Uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit v místě prodeje nebo u prodávajícím pověřené organizace - autorizovaného partnera, který podniká na vlastní IČ. Záruční opravy produktů SC a SERD zásadně posuzuje servisní oddělení prodávajícího, spol. SYSTEM-COMMERCE s.r.o v sídle společnosti.

Při reklamaci produktů je nutno předložit doklad o koupi t.j. "Daňiový doklad - záruční - dodací list", kde jsou uvedena výrobní čísla a datum, kdy byl produkt odebráno Bez tohoto dokladu nebude možno reklamaci uznat. K reklamovanému produktu je nutno dodat písemný popis závady, kontaktní údaje, fakturační adresu a adresu zpětného doručení. Produkt je nutné předložit k reklamaci kompletní, úplný, případně včetně dokumentace a příslušenství. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci přednět reklamace, pokud není v souladu s tímto ustanovením. Prodávající si vymezuje právo nepřebírat k uplatnění reklamace pouze části produktu. Prodávající si vymezuje právo odmítnout přijmout produkt k reklamci v případě silného znečištění produktu.

Zákonná lhůta pro uplatnění reklamace začíná běžet dodáním všech podkladů. Produkt je nutno zaslat a předložit v takovém balení, které zabraňuje jeho poškození. 

Kupující provádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a odpovědnost.

Pokud prodávající usoudí, že produkt není dostatečně zabalen, především k přepravě přepravní službou, zabalí při odeslání zpět produkt do svých obalových materiálů a tyto kupujícímu vyúčtuje.

Vyřízení reklamace

Řádně uplatněná reklamace bude vyřízena v souladu s těmito VOP a občanským zákoníkem.

V případě, že není záruka prodávajícím uznána, je o této skutečnosti informován, včetně stanovení nákladů opravy. V tomto případě se postupuje dle uvedeného postupu při opravě zboží mimo záruku.

Kupující si musí být vědom, že uplatněním reklamace  a během opravy může dojít ke ztrátě dat uložených v produktu, tak i na externích datových nosičích, může dojít ke ztrátě konfigurace produktu. Tyto součásti nejsou součástí uplatnění reklamace.

Náklady spojené s přepravou reklamovaného produktu prodávajícím zpět kupujícímu, případně výjezd servisního technika nejsou předmětem záruky, v plné výši je hradí kupující. Prodávající však, v rámci svého dobrého jména, může kupujícímu vyjít vstříc částečnou či úplnou úhradou těchto nákladů.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit neopravitelný díl dílem obdobným, stejných technických parametrů. U záručních oprav se záruka automaticky prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě (okamžik převzetí produktu včetně všech stanovených náležitosti do okamžiku odeslání, předání kupujícímu).

Pokud není závada produktu při reklamaci shledána, nebo nelze prokázat, že vada Softwarového produktu,  Firmware  byla způsobena Prodávajícím je prodávající oprávněn účtovat poplatek až do výše 500 Kč bez DPH za provedené kontroly, testy, analýzy, zkoušky. manipulaci pokud není předem uvedeno jinak.

Postup při opravě mimo záruku

Při požadavku opravy je nutno dodat písemný popis závady, seznam součástí produktu,  kontaktní údaje, fakturační adresu a adresu zpětného doručení. Produkt je pokud možno předložit k opravě úplný, případně včetně dokumentace a příslušenství, pokud nebylo dohodnuto jinak. Produkt je nutno zaslat a předložit v takovém balení, které zabraňuje jeho poškození. Prodávající si vymezuje právo odmítnout přijmout produkt k opravě v případě silného znečištění produktu. Pokud prodávající usoudí, že produkt není dostatečně zabalen, především k přepravě přepravní službou, zabalí produkt do svých obalových materiálů a tyto kupujícímu vyúčtuje. Kupující si musí být vědom, že opravou může dojít ke ztrátě dat uložených v produktu, tak i na externích datových nosičích, může dojít ke ztrátě konfigurace produktu. Prodávající neprovádí žádné zálohy dat. Pokud není nezáruční oprava zboží kupujícím po předchozím stanovením nákladů opravy prodávajícím požadována, je prodávající oprávněn účtovat sazbu až do výše 500 Kč bez DPH, pokud není předem uvedeno jinak. Náklady spojené s přepravou produktu zpět hradí prodávajícímu kupující. V případě prodlení více jak 20 kalendářních dnů od výzvy prodávajícího kupujícími k převzetí produktu, který je předmětem opravy, je prodávající oprávně účtovat skladné dle platného ceníku. Skladné je dle uvedených podmínek účtováno také v případě, že je kupující informován o nákladu (ceně) opravy prodávajícím, kdy kupující na výzvu nereaguje, v takovém případě může prodávající předmět opravy odeslat zpět dle svého uvážení.

 

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Kupující je povinen

 • umožnit inspekční prohlídku pokladního systému prodávajícím, v případě, že je kupující autorizovaný partner, prohlídků pokladního systému u koncového uživatele, kdy tato nezakládá žádnou povinost úhrady nákladů prohlídky Kupujícím
 • informovat Prodávajícího o změnách připojení pokladního systému  k internetu
 • sledovat vydávaní updatovaných verzí softwarových produktů a Firmware na webových stránkách prodávajícího, seznamovat se s jejich funkcemi a zajistit si jejich update na svých produktech. (důvodem je vydávaní nových metodických pokynů MF ČR především k problematice elektronické evidenci tržeb (dále EET) a reakcí Prodávajícího na tyto skutečnosti, garantující jejich implementaci)
 • upozornit Prodávajícího neprodleně na případné výtky, nedostatky, upozornění vzhledem k funkčnosti Firmware v pokladních zařízeních při kontrolách správních organů ČR v souvisloti s EET, především FÚ.

Prodávající neodpovídá za ztrátu, poškození dat na datových nosičech (HDD, SD-karty, atd.). Je plně v kompetenci kupujícího, uživatele provádět pravidelně zálohy dat a počínat si s tak, aby bylo zabráněno jejich ztrátě.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Záruční list je průkazem práva uživatele ve smyslu § 248 občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku odpovídajícího výrobního čísla jako jeho příslušenství. Zvlášť v případech delší než zákonné záruční lhůty (§ 248, odst. 3 občanského zákoníku) nebo při prodloužení záruční lhůty (§255, téhož zákoníku), je záruční list jediným důkazem práv uživatele. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte.

Prodávající je oprávněn shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje kupujícího, vlastníka licence, autorizovaného partnera, uživatele nezbytné pro realizaci svých obchodních závazků. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám s vyjímkou subjektů zajišťujících přepravní služby. S údaji je dále nakládáno v souladu s platnými zákony ČR na ochranu osobních údajů a GDPR.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívaní softwarových produktů, firmware, počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívaní nejsou těmito VOP dotčena.

Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovenmí těchto VOP nemá vliv na nepltanost nebo neúčinnost VOP jako celku.

Prodávající může odepřít kupujícímu jakoukoli servisní činnostt, stejně jako prodej dalších produktů, update a aktivace softwarových produků v případě, že je kupující v prodlení úhrad svých závazků vůči prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn změnit jednostranně tyto VOP a je povinen zveřejnit novou verzi VOP bez zbytečného odkladu na svých webových stránkách. Kupující, vlastník licence, autorizovaný partner, uživatel je povinen se s novelizovanými VOP seznámit a stávají se pro něj závaznými, kdy není dotčeno právo odmítnutí. Kupující má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem zveřejnění. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze.

Obchodní podmínky (platnost od 1.1. 2019)

SYSTEM-COMMERCE s.r.o. 

e-shop provozován SYSTEM-COMMERCE s.r.o. na: eshop.system-commerce.cz

EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Máte problémy s výběrem?
Naši kvalifikovaní odborníci Vám rádi poradí a odpoví.

+420 553 620 729 info@serd.cz
Prosím čekejte...

Kontaktujte nás!

Povinné položky je nutné vyplnit

Kontaktní údaje

SYSTEM-COMMERCE s.r.o.
Mírová 716/12
746 01 Opava

IČ: 25822969
DIČ: CZ25822969

Tel.: +420 606 811 325
E-mail: info@system-commerce.cz


Všechny kontakty